Möjligheten till uppkoppling av fastigheter till fibernät har gjort vardagslivet bättre. Det anser både företagare och bosatta på landsbygden.

Utbyggnaden av fibernät på landsbygden i Linköpings kommun har pågått sedan 2010. Flertalet hushåll och företag på landsbygden har anslutit sig. Idag är mer än var fjärde hushåll och företag på Linköpings landsbygd uppkopplat. Linköping är en av de kommuner i Sverige som haft störst ökning de senaste två åren.

Tillsammans med Linköpings universitet har kommunen utvärderat effekterna av bredbandsprojektet. Studien visar i huvudsak positiv en effekt av nya uppkopplingsmöjligheter för boende och företagare på landsbygden.Studien gjordes för att få bättre kunskap om vad hushåll och företag anser att fiberbaserat bredband betytt för vardagsliv och företagande.

Resultatet visar en positiv inställning från dem som svarat. Den allmänna uppfattningen är att kvaliteten på vardagslivet förbättrats. Det handlar till exempel om nya möjligheter att arbeta hemifrån – en företeelse som i viss mån ökat i samband med fiberuppkopplingen.

– En annan glädjande aspekt i rapporten är att vi kan se att framtidstron har förbättrats, säger Fredrik Eriksson, IT-strateg på Linköpings kommun. Många säger också att det har blivit enklare att driva eget företag – många enmansföretag finns etablerade på landsbygden.

Undersökningen var utformad som en webbenkät till anslutna fastigheter, som både är hushåll och företag. Enkäten skickades till 936 respondenter varav 396 svarade. Inom studien har även fokusgruppsintervjuer med representanter för byalagen genomförts.

Hela studien finns att ladda ner från Linköpings kommuns webbsida.

Redaktionen