Trafikverket bygger nya uppställningsspår för tåg i Göteborg i anslutning till Sävenäs rangerbangård och dubbelspåret på Västra stambanan. Bakgrunden är den ökande pendeltågtrafiken i och runt Göteborg som medfört fler och allt längre tåg.

– Tågpendlingen har ökat bland annat på grund av trängselskatten i Göteborg och den nya järnvägen med attraktiva pendlingsmöjligheter till kommunerna norr om Göteborg. Vi har akut behov av att kunna ställa upp fler motorvagnståg när dessa inte används i rusningstrafik, säger Timo Järvinen projektledare på Trafikverket Region Väst.

Problemet har varit att hitta en lämplig uppställningsplats. Den avgjort lämpligaste platsen för byggnation av uppställningsbangården är den mark där det tidigare legat ett kolonilottsområde. Området ligger mellan motorvägen, stambanan och Sävenäs rangerbangård.

 

P-plats för tåg

– Själva förverkligandet av projektet har gått fort då behovet har varit så akut. Från projektering till färdig anläggning har det bara tagit två år, vilket är unikt.

Beställningen ligger på sammanlagt 2000 meter uppställningsspår för totalt åtta motorvagnståg om vardera upp till 250 meter. Anläggningen som byggs är en fullt modern anläggning som är signalreglerad, elektrifierad och med tågvärme, precis som en motorvärmare i en bil, för att förhindra att tågen fryser sönder.

– Slutbesiktning av den första etappen, som kommer att öppnas den 15 december, skedde i slutet av november. Vi bygger för ett mellanläge, vilket innebär att endast infartsväxeln till området är signalreglerad, resten av uppställningsbangården blir fullt ut signalreglerad i december 2015.

– Vi från Trafikverket är mycket nöjda med samarbetet som vi har haft med ÅF- Infrastructure AB som projekterat samt BCA Entreprenad AB som byggt anläggningen. Våra behov för 2015 och 2016 är nu tillgodosedda. Med allt fler pendlare kommer dock nya behov att uppstå i framtiden, säger Timo Järvinen.

Utmaningen med projekteringen

– Projekteringen rivstartade med geotekniska markundersökningar samtidigt som tre utredningsförslag om hur bangården skulle se ut togs fram, berättar Per Apelryd på ÅF Infrastructure AB. Förutsättningen var bland annat att parkera tåg på åtta platser samtidigt, inom fyra spår. Varje tåg skulle också kunna komma in och ut utan att störa något annat tåg. Samtidigt har vi medgivit plats för framtida utbyggnad av stambanan, västlänken, och utterliggare uppställningsspår. Detta innebär att den bangård som snart tas i drift medger framtida utbyggnad med fler p-platser och att tåg kan passera i den framtida Västlänken.

ÅF har ansvarat för all projektering, från geotekniska fältundersökningar till Mark, och samtliga BEST installationer. Även teknisk säkerhetsstyrning, säkerhetsgranskning, arbetsmiljöplaner och utredningar till ett komplett paket.

– De stora krav som ställts och den korta produktionstiden har varit mycket roligt och stimulerande. Vi är mycket glada över att se den utmärkta framdriften och ser verkligen fram emot att utföra liknande uppdrag i framtiden. Vi kan kapa ledtider och samtidigt hålla hög kvalitet, säger Per Apelryd.

Besvärliga grundförhållanden

– Trafikverket gick ut med en förfrågan på upphandling av den nya uppställningsplatsen på Sävenäs och vi tyckte det såg mycket intressant ut, berättar Torbjörn Jönsson på BCA Entreprenad AB, som är ett entreprenadföretag med hög teknisk kompetens och som har specialiserat sig på att utföra anläggnings- och järnvägsprojekt.

Ett anbud lämnades till Trafikverket och BCA fick uppdraget som var det mest förmånliga.

– Innan man börjar med det fysiska arbetet är det viktigt med planeringsmöten med beställare och projektör för att diskutera hur anläggningen är tänkt att utformas, samt hur projektören har tänkt att vissa lösningar ska utföras.

Komplicerade schaktarbeten har genomförts, eftersom leran är mycket rörlig och känslig för tryck.

Säkerhetstänkande under byggnation

– Vi har lagt dräneringsrör för att kunna ta hand om avvattningen på bangården och innan vi fört på överbyggnaden har vi förstärkt med fiberduk och geonät. När grunden väl var lagd har projektet flutit på bra.

Kanalisation för kablar, signalsystem, växelvärme och belysning har också installerats. Säkerheten har varit viktig i projektet eftersom man måste passera Sävenäsbangård för att komma till arbetsplatsen. Det har ställt krav på ett högt säkerhetstänkande.

– Som mest har 25 lastbilar med släp dagligen under en och en halv månad korsat spåren. Med tåg som hela tiden passerar är det viktigt att man följer säkerhetsreglerna och får alla att samverka för en säker arbetsplats.

Nu i december 2014 invigs den första etappen. Den andra etappen beräknas bli klar i mitten av december 2015.

Fakta:

Investering                      Cirka 100 miljoner kronor

Byggherre                        Trafikverket Region Väst

Järnvägskonsult              ÅF-Infrastructure AB

Järnvägsentreprenör    BCA Entreprenad AB

Av: Marie Louise Aaröe