Haganäsleden har varit ett omdiskuterat projekt under flera år i Älmhults kommun. Protesterna mot att leden skulle gå genom ett friluftsområde har varit många. Men sedan Ikea byggde ett nytt varuhus längs riksväg 23 blev kommunen tvungen att ge efter för trafiksäkerhetens skull. Den ca 1,3 km nya sträckan med ny trafikplats är idag ett faktum.

Länsväg 120 mellan E4 och riksväg 23 har tidigare gått rakt igenom Älmhult city. Genom att dra vägen utanför centrum kan affärsgatan i Älmhult bättre anpassas till dess rätta syfte och bli en tryggare väg att vistas på för invånarna.

– Man kör fortfarande genom Älmhult, men inte genom centrum. Standarden på väg 120 blir högre och genomfartstrafiken bättre, säger Anna Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Ny trafikplats

Den provisoriska infarten som finns idag in till Ikea kommer att ersättas med en ny trafikplats med bro över väg 23. Nya skyltar sätts upp för att underlätta för trafikanterna att hitta rätt.

– Anledningen till att projektet har varit så omtalat är att den nya sträckningen berör ett naturområde i närheten av Älmhult tätort. Vi bygger två nya gång- och cykeltunnlar så att de som rör sig i rekreationsområdet skall kunna göra detta obehindrat, förklarar Anna Karlsson.

Första spadtaget för den nya sträckningen togs i september 2014, sedan dess har Älmby Entreprenad arbetat med den nya sträckningen och cirkulationsplatsen. Just nu arbetar man med betongarbeten på de tre broarna längs sträckan. Här uppför man även plantering och bullervallar med skyddsnät längs med vägsträckan.

– I dagsläget är vi 35-40 man som arbetar på projektet. Vi är färdiga med schaktningsarbeten och har dragit alla ledningarna till pumpstationerna som Norvatek uppför vid gång- och cykelunderfarterna som skall förhindra översvämning av dagvatten när det regnar, säger Kent Falk, platschef på Älmby Entreprenad som har generalentreprenaden.

I pumpstationerna sitter det en tryckgivare nedsänkt i vattnet som hela tiden känner av hur hög nivån är och en styrdator säger till när det är dags för pumparna att starta. Vattnet pumpas då vidare till den vanliga dagvattenhanteringen.

Dimensionering och utformning

– Det är viktigt för oss att få vara delaktiga igenom hela projektet och hjälper till med dimensionering och utformning fram till utförandet och samordning med huvudentreprenören. För att projekten ska gå så smidigt som möjligt för alla parter sitter vi med på byggmöten. Med ”Apparatskåpsbyggarna i Mariestad” som dotterbolag, så har vi en bred kompetens i huset, säger Martin Cedergren, projektledare på Norvatek som är med som underentreprenörer till Älmby Entreprenad.

Norvatek producerar betongsumpen och eventuell byggnad, svetsar rörledningar, rörgalleriet och utformar styrskåp. Pumpar, armaturer och övrig utrustning köps in och sätts ihop till ett färdigt system hemma på fabrik.

Huvudsystem

– Vi har ett gott samarbete med de stora pump- och ventilleverantörerna på marknaden. För oss är det viktigt att beställaren får den utrustning som de önskar, säger Martin Cedergren.

I Älmhult lever varje pumpstation sitt eget liv och rapporterar till ett huvudsystem som i sin tur larmar tekniska förvaltningen i kommunen.

Arbetet längs den nya Haganäsleden som återstår är grusöverbyggnad och asfaltering. Det skall sättas upp skyltar, vägräcken och linjemålas. Den 30 oktober 2015 sker slutbesiktningen och i mitten av november planeras invigningen ske.

Kim Hall