Östra Länken räknas till Luleå kommuns viktigaste byggprojekt någonsin. Det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus. En stor del av Luleås samhällsliv påverkas. Även aspekter som miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och estetik spelar viktig roll under projektets gång.

– Det har varit och är fortfarande ett komplext projekt som vi driver som en utförandeentreprenad i utökad samverkan med Luleå kommun, säger Erik Sandström, platschef, NCC.

Projektet Östra Länken har haft många parametrar att ta hänsyn till under arbetets gång. Exempelvis läggs nya VA-ledningar intill vattendrag som är anknutna till Bottenviken. Det innebär schakt och grundläggning för rör och pumpstationer under havsnivå.

Arbetsområdena passeras även av genomfartsleder med hög trafikbelastning och de största av dem, Väg 97 och Svartövägen, som leder till den viktiga stålindustrin SSAB har 21500 fordon som passerar per dygn och har inte kunnat stängas av. Arbetet har därför skett i olika etapper för att minimera störningar för trafikanterna och de boende i närheten av arbetsområdena.

Gott samarbete
I augusti 2014 påbörjade NCC samarbetet projekt Östra Länken med Luleå kommun. Arbetet drivs som en utförandeentreprenad i utökad samverkan, det vill säga ett partnering liknande projekt där ansvaret för planering, ekonomi och utförande samverkar mellan parterna.

– Samarbetet har fungerat mycket bra med både kommunen och övriga entreprenörer. Vi har tillsammans löst problem och hittat bra lösningar för alla inblandade. Och vi har genom god kommunikation med medborgarna i ett tidigt skede fått förståelse för vårt arbete vilket också underlättat för oss, säger Erik Sandström.

Möjliggör för 1 000 nya invånare i Luleå
Entreprenaden består av deletapperna 4A, 4B och 4C som sträcker sig ca 5 km längs Svartöleden och väg 97 mot Boden. Förutom rör och brunnar av plast, självfallsledningar för spill och dagvatten, läggs ledningar av segjärn för vatten och tryckspill. Även två nya pumpstationer, två broar och upprustning av de gator som blir berörda av VA-ledningarnas sträckning ingår i Luleå kommuns upphandling. Kostnaden för utbyggnaden av de två första etapperna, 4A och 4B är beräknade till ca 300 miljoner kronor. Då ingår som ett mervärde nya parker, gång- och cykelvägar, tunnlar och en ny cirkulationsplats på Svartövägen. Överskottsmassorna från utgrävningen har bland annat använts till nya rekreationsområden och en 100 meter breddad strandlinje i området kring Skurholmsfjärden.

Luleå har som första mål att växa med 10000 nya invånare men har med den nya projekterade dimensioneringen möjlighet att i framtiden bli en stad med 135000 invånare och då är den grundläggande infrastrukturen med framförallt VA den viktigaste byggstenen för att möjliggöra denna tillväxt.

Flexibla plaströr
–  Vi är rörtillverkare och leverantör till Ahlsell som levererar material till NCC, berättar Thomas Hammarberg, säljansvarig på Wavin AB. Vi har varit med redan i projektstarten och har löpande kontakt med NCC, Luleå kommun och Norconsult om hur arbetet fortlöper. Dels för att kunna planera leveranser av material, men även lösa eventuella tekniska lösningar gällande tex brunnar.

Rörföretaget Wavin har i Sverige tillverkning av sina produkter i Eskilstuna men finns på ytterligare 40 platser i Europa. Man ägs av Mexichem och är i dag världens största plaströrsleverantör.

–  Med anledning av läget, nära hav och sjö och högt grundvatten har det varit viktigt med absolut täta rör och brunnar. Luleå kommun bygger ledningarna för att hålla i 100 år och man har du valt en lösning att använda både gummiringstätning samt att svetsa varje skarv invändigt. En stor fördel med plasten är att den är väldigt flexibel att arbeta med. Vi tillverkar tex alla brunnar efter beställarens önskemål säger Thomas Hammarberg.

Det är en utmaning att arbeta med de största plaströren som är på mellan 1000 mm och 2000 mm. De övriga är på mellan 300 mm och 800 mm. Det är ett stort projekt som kräver stora resurser i form av maskiner. I snitt räknar man med att lägga ned mellan åtta och tio meter ledning per dag. Hela projektet  med alla olika deletapper beräknas stå klart till vinter 2018.

Marie Louise Aaröe