Tieto och tre elnätsbolag automatiserar hanteringen av sina nät. Den nya lösningen förbättrar såväl leveranssäkerheten som administrationen och utvecklingen av elnätet och är av stor nytta för olika användargrupper.

Samhället blir allt mer beroende av kontinuerlig eldistribution. Med anledning av detta har nya mål för eldistributionens leveranssäkerhet fastställts i den förnyade finska elmarknadslagen från år 2013. För att uppnå målen krävs omfattande nyinvesteringar under de kommande 15 åren, särskilt av de elnätsbolag som är verksamma på landsbygden.

Tieto utvecklar nu, i samarbete med Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto och Savon Voima Verkko, ett nytt digitalt system för hantering av elnätet, som ska göra planeringen och genomförandet av arbete i nätet mer effektivt.

Det nya systemet främjar framförallt uppföljning av status för projekt och arbeten som rör elnätet och möjliggör en beställningskedja till externa planerings-, bygg- eller underhållsparter. Även data i systemen analyseras och används på ett nytt sätt, så att serviceåtgärder snabbt kan allokeras till kritiska objekt.

Elektroniska tjänster som är oberoende av tid och plats, med en obruten informationskedja, garanterar pålitlig dataöverföring utan manuellt utförda faser.

– De skärpta kraven på leveranssäkerhet på den nya elmarknaden förändrar elnätets struktur mer än någon annan händelse på tiotals år. För att vi ska kunna genomföra detta omfattande investeringsprogram effektivt behöver vi fungerande och effektiva IT-system för såväl planering som byggande. Vi har samarbetat med Tieto i flera år kring systemutveckling och därmed blev de en naturlig partner som leverantör av det nya helhetssystemet. Vi är särskilt nöjda med sättet som systemet byggs på, eftersom vi kan påverka arbetet vid varje skede under processen, säger Matti Ryhänen, vd för Savon Voima Verkko .

– Leveranssäkerhetskraven för eldistribution och förändringarna i konsumentbeteende kräver att elnätsbolagen erbjuder mångsidiga digitala tjänster, informationsåtkomst i realtid och mer dynamiska processer än tidigare. Även bolagens nuvarande datatekniska lösningar bör integreras i de nya kraven. Våra långvariga partners Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto och Savon Voima Verkko är föregångare inom området och vi är glada att kunna fortsätta utvecklandet av nya digitala tjänster i nära samarbete med dem, konstaterar Timo Karpola, Tietos affärsområdeschef för energisektorn i Finland och Baltikum.

För nordiska elnätsbolag innehåller den planerade serviceleveransen även mobila enheter som används i terrängen och som kan spara informationen i samma stund som den uppstår. Elbolagens partners och kunder kan också rapportera sina observationer, till exempel om oförutsedda händelser, till elbolagen – information som sedan kan användas i hanteringen av nätet i högre grad än tidigare.

Lösningen är under utveckling och kompletterar Tietos nuvarande IT-system för planering, uppgiftshantering, lägesbilder och mobila lösningar riktade till nordiska distributionsbolag. Även de befintliga skalbara och branschspecifika molntjänsterna för energindustrin uppfyller de strikta datasäkerhetskraven genom att utnyttja Tietos privata molnplattform belägen i nordiska datacenter.

Redaktionen