Det är stor risk att det blir ont om vatten i sommaren, varnar nio svenska myndigheter. Om det blir vattenbrist kan tillgången till dricksvatten drabbas. Det här skriver aftonbladet.se.

– Vi har inte riktigt varit med om det tidigare, säger Christina Nordensten, rådgivare och projektledare för den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA till aftonbladet.se.

För lite nederbörd under de senaste två åren kan leda till vattenbrist på flera håll i landet. Det skulle påverka bland annat jordbruk, industri, turism – och kanske till och med tillgången till dricksvatten.

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är risken störst i östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland.

a vatten
Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap. När vattenbrist uppstår påverkar den dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre. Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter. Redan nu uppfattas situationen på vissa håll så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Särskilt utsatta områden är östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrland) samt de inre delarna av Götaland, men lokala variationer förekommer.

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också om att förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Svenska myndigheter arbetar tillsammans för att ge så tydlig information som möjligt till kommuner, verksamheter och allmänhet. Kommunikationen kommer vara riktad och omfatta aktuell lägesbild, en bedömning av utvecklingen samt stöd och information när det gäller förberedelser och anpassningsåtgärder.

Allmänheten uppmanas hålla koll på om kommunen går ut med varningar eller bevattningsförbud, till exempel genom att följa kommunens hemsida.

För att själv minska sin vattenförbrukning kan man till exempel låta bli att låta kranen stå öppen i onödan, fylla disk- och tvättmaskinen ordentligt, inte tvätta bilen hemma, inte vattna gräset samt duscha kortare tid och låta bli att bada i badkaret.

– Om alla hjälps åt att spara vatten har det effekt, säger Christina Nordensten, rådgivare och projektledare för den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA till aftonbladet.se.

På Öland och Gotland har det tidigare varit vattenbrist. Om det drabbar stora delar av landet skulle det kunna bli brist på dricksvatten och tvinga fram ransonering.

Källor: aftonbladet.se; sgu.se

Redaktionen